Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8278
Title: Aile İşletmeleri İçin Bir Çatışma Yönetim Aracı: Aile Anayasası
Other Titles: A Conflict Management Instrument For Family Businesses: Family Constitution
Authors: Karabacak, Hakan
Alp, Ali
Issue Date: 2021
Abstract: Bu çalışmada aile anayasasının çatışma yönetimine katkısının kavramsal olarak incelenmesi amaçlanmış ve bu kapsamda başlıca ikisorunun yanıtı aranmıştır: 1) Görev veya ilişki çatışmalarını yönetmek üzere aile anayasası nasıl bir içerikle tasarlanmalıdır? 2) Uygunbir içerikle tasarlandığında aile anayasası işletmenin hangi yapısal sorunlarına çözümler getirebilir? Aile anayasalarının çatışmayönetimine katkı verebilmesi için çalışma ilişkilerine, mülkiyet, gelir ve harcamalara, aile konseyine ve halef planlamasına ilişkin ilkeve kurallara yer vermesi gerektiği tespit edilmiştir. Uygun bir içerikle tasarlandığı takdirde aile anayasası nepotizmin önlenmesini,sorumluluk paylaşımlarının netleştirilmesini, güç kullanımının dengeli dağıtımını, kuşaklar arası iletişimi ve kurumsallaşmayısağlayarak çatışmaların yönetilmesine önemli katkılar sunma potansiyeline sahiptir. Aile anayasasının çatışma yönetimindeki bupotansiyelinin kullanılması, aile işletmelerinin huzurlu ve verimli çalışma ortamlarına kavuşmalarına, performanslarını artırmalarınave kuşaklar boyunca sağlıklı biçimde devamlılıklarını sağlamalarına hizmet edecektir. Bu çalışma, aile anayasasını inceleme konusuyapan çok sınırlı sayıda Türkçe çalışmadan biri, aile anayasasının çatışma yönetimindeki rolüne odaklanan ilk kavramsal çalışma olmaözelliği taşımaktadır.
In this study, it was aimed to examine the contribution of the family constitution to conflict management conceptually and in this context, the answers of two main questions were sought: 1) What content should the family constitution be designed to manage task or relationship conflicts? 2) When designed with an appropriate content, to which structural problems, the family constitution can bring solutions? It has been determined that family constitutions should include principles and rules regarding work relations, ownership, revenue and expenditure, family council and succession planning in order to contribute to conflict management. When designed with an appropriate content, the family constitution has the potential to make significant contributions to conflict management by preventing nepotism, clarifying responsibilities, ensuring the balanced distribution of the use of power, intergenerational communication and institutionalization. Using this potential will serve to create peaceful and productive working environments, increase the performance of family businesses and ensure their healthy life throughout generations. This paper is one of the very limited number of Turkish studies examining the family constitution and the first conceptual study focusing on the role of the family constitution in conflict management.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/451870
https://doi.org/10.17065/huniibf.812286
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8278
ISSN: 1301-8752
1309-6338
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.