Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/831
Title: Peşin Fiyat Anlaşmalarının ve Anlaşmadan Ayrılabilir İşlemlerin Yargısal Denetimi
Other Titles: The Judicial Review Of Advance Pricing Agreements And Of The Transactions Sepa- Rable From These Agreements
Authors: Canyaş, Oytun
114903
Keywords: İdari sözleşme
Peşin fiyat anlaşmaları
Transfer fiyatlandırması
Ayrılabilir iş-lem
Takdir yetkisi
Administrative contracts
Advance pricing agreements
Transfer pricing
Separable transaction
Discreationary power
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Gelirler Kontrolörleri Derneği
Source: CANYAŞ, O. (2014). Peşin Fiyat Anlaşmalarının Ve Anlaşmadan Ayrılabilir İşlemlerin Yargısal Denetimi. Vergi Sorunları Dergisi, (313), 134–158.
Abstract: In this study, advance pricing agreements re-gulated under art. 13/5 of the Corporate Tax Act numbered 5520 and the judicial review of the unilateral administrative transactions that can be separated from these agreements have been dealt with. Advance pricing agreements are “ad-ministrative contracts” as of their legal nature. Therefore, administrative courts are entitled for the judicial review of these transactions. When the advance pricing agreements are analyzed in more detail, it is concluded that, annulment suits and full remedy actions at tax courts can be filed against these transactions by the tax payers who are the parties of the agreement. It is not pos-sible for the third parties to bring an annulment suit against the advance pricing agreements. The disputes arising from the unilateral transactions that are separable from the advance pricing ag-reements are also settled before the tax courts. It is also not possible for the ones other than the parties of the agreement to file a suit against the-se transactions. Since the administration has not been granted the power of discreation in carrying out these transactions, the subject element of these transactions totally falls into the judicial re-view of tax courts.
Bu çalışmada 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu m.13/5’de düzenlenen peşin fiyat anlaş-maları ve anlaşmadan ayrılabilir tek yanlı idari işlemlerin yargısal denetimi ele alınmıştır. Peşin fiyat anlaşmaları hukuki niteliği itibariyle “idari sözleşme”dir. Bu nedenle anılan işlemlerin yar-gısal denetimi idari yargının görev alanına gir-mektedir. Peşin fiyat anlaşmaları daha detaylı bir incelemeye konu edildiğinde, bu işlemlere karşı vergi mahkemelerinde, sözleşmenin tarafı olan yükümlülerin iptal ve tam yargı davası açabilece-ği sonucuna varılmıştır. Üçüncü kişilerin ise peşin fiyat anlaşmalarına karşı idari dava açması ola-naklı değildir. Peşin fiyat anlaşmalarından ayrıla-bilir tek yanlı işlemlerden doğan uyuşmazlıklar da vergi mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Söz konusu işlemlere karşı da sözleşmenin tarafı olan yükümlüler dışındaki kimselerin dava açma-sı mümkün değildir. Bu işlemlerin tesisinde idare takdir yetkisiyle donatılmamış olduğundan bu iş-lemlerin konu unsurunun tamamı vergi yargısının denetim kapsamı içerisindedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/177883
https://hdl.handle.net/20.500.11851/831
ISSN: 1300-8951
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.