Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8314
Title: Femur Periprostetik Kırık Tedavisinde Yeni Tasarlanmış U Çivili Plağın Etkinliliği; Karşılaştırmalı Biyomekanik Çalışma
Other Titles: Effıciency Of New Designed U-Nail Plate For Femur Periprosthetic Fracture Treatment; Comparative Biomechanical Study
Authors: Özcan, Özal
Altın, Recep
Maralcan, Gökhan
Korkusuz, Feza
Demir, Teyfik
Issue Date: 2021
Abstract: AMAÇ: Osteoporozlu kemikte korteks medulla oranı azalmasına bağlı olarak vida ile tespitte yetersizlikler meydana gelmektedir. Periprostetik kırıkların tedavisinde plak-vida uygulamalarında termal nekroz, vida başında soğuk kaynak, gevşeme ve kemikte dolaşım bozukluğu görülebilir. Bu çalışmada yeni tasarladığımız U çivili plağın serklaj sistemleri ile karşılaştırılıp, periprostetik kırık tespitinde güvenle kullanılabileceğini test etmeyi amaçladık.GEREÇ VE YÖNTEM: Testler laboratuvar koşullarda numunelerin yorulma sınırlarını belirleyerek gerçekleştirilmiştir. U çivili model, kablo serklaj sistemi ve hibrit sistem olarak 3 farklı model grubu test edilmiştir.BULGULAR: Elde edilen sonuçlara göre 1. gruba yorulma direnci en düşük iken, 2. ve 3. grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar U çivili plak ve serklajla kombinasyonun sadece serklaj sistemine göre daha üstün olduğu görülmüştür.SONUÇ: Yeni geliştirilen U çivili plak sistemi sadece serklaj uygulanarak kırık fiksasyonundan daha etkili olduğu saptanmıştır. Periprostetik kırıklarda yeni implantın kullanımı biyomekanik olarak güvenlidir ancak uzun dönem klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
OBJECTIVE: Due to the decrease in the rate of bone cortex medulla with osteoporosis, insufficiency in screw fixation occurs. In the treatment of periprosthetic fractures, thermal necrosis, cold welding at the head of the screw, loosening and impaired bone circulation circulatory disturbance in the bone can be seen in plate-screw applications. In this study, we aimed to test the newly designed U-studded plate against cerclage systems and use it safely in the detection of periprosthetic fractures. MATERIAL AND METHODS: The tests were carried out by determining the fatigue limits of the samples in laboratory conditions. Three different model groups were tested as U-pin model, cable cerclage system and hybrid system. RESULTS: According to the results obtained, while the fatigue resistance was the lowest in the 1st group, there was no significant difference between the 2nd and 3rd groups. The results obtained have shown that the combination with U-pin plate and cerclage is superior to the cerclage system alone. CONCLUSIONS: The newly developed U-pin plate system was found to be more effective than fracture fixation by applying cerclage only. The use of the new implant is safe in periprosthetic fractures biomechanically whereas long term clinical studies should be necessary.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/409898
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8314
ISSN: 1302-4612
2149-7869
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Bölümü / Department of Mechanical Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

222
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.