Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8326
Title: Topikal Antiglokomatöz İlaç Kullanan Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Pnömotonometre ve Tonopen ile Göz İçi Basıncı Ölçümü
Other Titles: INTRAOCULAR PRESSURE MEASUREMENTS WITH PNEUMOTONOMETER AND TONO-PEN IN PATIENTS USING TOPICAL ANTIGLAUCOMATOUS MEDICATION DUE TO PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA (POAG)
Authors: Özülken, Kemal
İlhan, Çağrı
Issue Date: 2021
Abstract: Amaç: Primer açık açılı glokomu olan ve topikal antiglokomatöz ilaç kullanan hastalarda Goldmann aplanasyon tonometrisi(GAT), pnömotonometre ve tonopen ile elde edilen göz içi basıncı (GİB) ölçüm sonuçlarını karşılaştırmak.Gereç ve Yöntem: Randomize olmayan, olgu kontrol çalışmasında primer açık açılı glokomu olan ve topikal antiglokomatöz ilaçkullanan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya 113 hastanın sağ gözü dahil edildi. Pnömotonometreve tonopen ile elde edilen GİB değerleri GAT ile elde edilen GİB değerleri ile istatistiksel yöntemlerle karşılaştırıldı ve serilerarasındaki korelasyon araştırıldı.Bulgular: 52’si erkek, 61’i kadın (p = 0,638) 113 hastanın yaş ortalaması 57,41 ± 11,02 yıl (41 – 82 yıl) idi. Ortalama GİB değeriGAT ile 21,04 ± 5,40 mmHg (12 – 46 mmHg), pnömotonometre ile 20,19 ± 5,61 mmHg (12 – 48 mmHg) ve tonopen ile 17,37 ±4,99 mmHg (8 – 44 mmHg) idi. Gerek pnömotonometre gerek tonopen ile elde edilen ortalama GİB değerleri GAT ile elde edilenortalama GİB değerinden anlamlı olarak düşüktü (her ikisi için de p <0,001). Hem pnömotonometre (r =0,96 ve p <0,001) hemde tonopen (r =0,83 ve p <0,001) ile elde edilen GİB ölçümleri, GAT ile elde edilen GİB ölçümleriyle anlamlı şekilde korele idi.Sonuç: Primer açık açılı glokomu olan ve topikal antiglokomatöz ilaç kullananlarda pnömotonometre ve tonopen ile ölçülen GİB,GAT ile ölçülen değerlerden daha düşük ve bu değerlerle koreledir.
Aim: To compare intraocular pressure (IOP) measurements obtained with Goldmann applanation tonometer (GAT), pneumotonometer, and Tono-pen in patients using topical antiglaucomatous medication due to primary open-angle glaucoma (POAG). Materials and Methods: The medical documents of patients using topical antiglaucomatous medication due to primary openangle glaucoma were retrospectively investigated in this non-randomized case-control study. Only the right eyes of 113 patients were included. The IOP measurements obtained with pneumotonometer and Tono-Pen were statistically compared with the IOP measurements obtained with GAT, and the correlations between series were investigated. Results: The mean age was 57.41 ± 11.02 years (41 – 82 years) in 113 patients, 52 males and 61 females (p = 0.638). The mean IOP was 21.04 ± 5.40 mmHg (12 – 46 mmHg) with GAT, 20.19 ± 5.61 mmHg (12 – 48 mmHg) with pneumotonometer and 17.37 ± 4.99 mmHg with Tono-Pen (8 – 44 mmHg). The mean IOP values obtained with both pneumotonometer and TonoPen were significantly lower than the mean IOP obtained with GAT (p <0.001 for both). IOP measurements obtained with both pneumotonometer (r = 0.96 and p <0.001) and Tono-Pen (r = 0.83 and p <0.001) were significantly correlated with IOP measurements obtained with GAT. Conclusion: IOP measurements obtained with pneumotonometer and Tono-Pen in patients using topical antiglaucomatous medication due to primary open-angle glaucoma is lower and correlated with the measurements obtained with GAT.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/431025
https://doi.org/10.31067/acusaglik.833696
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8326
ISSN: 1309-470X
1309-5994
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.