Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8579
Title: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Süreklilik İlkesi” Çerçevesinde “Ara Verme” Ve “Tatil” Üzerine
Other Titles: On the “Adjournment” and “Recess” of Grand National Assembly of Turkey in the Light of Continuity Principle
Authors: Bakırcı, Fahri
Kılıç, Abbas
Issue Date: 2021
Source: Bakırcı, F., & Kılıç, A. (2021). Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Süreklilik İlkesi” Çerçevesinde “Ara Verme” Ve “Tatil” Üzerine. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (45), 155-190.
Abstract: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin çalışmalarını kesintiye uğratmasının anayasal iki yöntemi bulunmaktadır: ara verme ve tatil. Ara verme ve tatilin üst sınırları sırasıyla onbeş gün ve üç aydır. Buna rağmen TBMM zaman içinde bu sınırların aşılmasına neden olabilen “aç- kapa” başlığı altında toplanabilecek iki teamül daha geliştirmiştir. Yakın zamanda ortaya çıkan “Covid 19 Pandemisi”, TBMM’yi çalışmalarını durdurmaya zorlamış ve TBMM bu teamüllere yeni uygulamalar eklemiştir. Ancak TBMM parlamentonun sürekliliği kuralını benimsemiştir ve sözkonusu teamüller ve uygulamalar süreklilik ilkesini zedelemektedir. Makale bu yeni uygulamaları süreklilik ve süreksizlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
There are two ways of constitutionally stopping the functioning of Grand National Assembly of Turkey (GNAT) and these are adjournment andrecess. The upper limits of adjournment and recess are fifteen days andthree months, respectively. Nevertheless, the GNAThas developed two traditions that can be collected under the title of “open-close”, which may cause these limits to be exceeded over time. The recently emerging “Covid 19 Pandemic” forced the GNAT to stop its work, and the GNAT added new practices to these traditions. However, the GNAT has adopted the principle of parliamentary continuity and these traditions and practices undermine this principle. The article aims to evaluate these traditions and new practices in the light of continuity and discontinuity principles
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/490855
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8579
ISSN: 1309-6826
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.