Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8596
Title: AB Yeşil Mutabakat Kapsamında Yeşil Ekonomiye Dönüşüm Süreci, Türkiye-AB İlişkilerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
Other Titles: Transition Towards Green Economy Within EU Green Deal, The Evaluation Of Possible Impacts On Relations Between Turkey And The EU
Authors: Diriöz, Ali Oğuz
Issue Date: 2021
Source: Diriöz, A. O. (2021). AB Yeşil Mutabakat Kapsamında Yeşil Ekonomiye Dönüşüm Süreci, Türkiye-AB İlişkilerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Suçlar ve Tarih, (22), 107-130.
Abstract: Makale, Türkiye’de ve dünyada özellikle son yıllarda sıkça yaşanan doğal afetler karşısında çevre sorunlarına odaklanılmasının kaçınılmaz önemini temel almakta, Türkiye’nin Yeşil Mutabakata uyum sağlamasının, gelecek nesiller için taşıdığı kritik önemi göz ardı etmeden Avrupa Birliği ile ilişkilere odaklanmaktadır. Literatüre bakıldığında, konuyla ilgili diğer görüşlerin, çevreye verilen zararın uzun vadede ortaya çıkacak maliyetlerine gereken önemi vermedikleri gözlemlenmiştir. Makalenin odağı çerçevesinde, Mutabakatın Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere etkilerinin ne yönde ve ne ölçüde olacağı sorusuna cevap aranmıştır. Tartışmanın sonucunda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin olumlu etkileneceği, ancak Gümrük Birliği üyeliğine benzer şekilde Yeşil Mutabakatın da, ilişkilerdeki olumlu gelişmelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği sürecine katkılarının sınırlı olacağı öngörüsünde bulunulmuştur. Makalenin öngörüsü; Yeşil Mutabakatın ilişkilere getireceği yeni dinamiklerin ne ölçüde olacağı, geçmişteki Gümrük Birliği örneği ile benzerliğinden hareketle yapılan çıkarımlar, Mutabakatın getireceği faydalar ve sebep olacağı zorluklar üzerinden test edilmiştir. Türkiye’nin Mutabakata uyum sağlamak için attığı adımlara rağmen Avrupa Birliği üyeliği üzerindeki sınırlı etkileri karşısında, Mutabakatın gelecekteki faydalarının arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur
The article is based on the inevitable importance of focusing on environmental problems in the face of natural disasters that have been experienced frequently in Turkey and in the world, especially in recent years. It focuses on the relations with the European Union, without ignoring the critical importance of Turkey’s adaptation to the Green Deal for future generations. Looking at the literature, it has been observed that other arguments on the subject do not attach due importance to the long-term costs of environmental damage. Within the framework of the focus of the article, the question of how and to what extent the effects of the Deal will be on the relations between Turkey and the European Union has been discussed. As a result of the discussion, it has been predicted that the relations between Turkey and the European Union would be positively affected, but similar to the Customs Union membership, despite the positive developments in the relations in the Green Deal, their contribution to the European Union membership process would be limited. The foresight of the article; the extent of the new dynamics that the Green Deal will bring to the relations, the inferences made from the similarity with the example of the Customs Union in the past, the benefits that the reconciliation will bring and the difficulties it will cause have been tested. In the face of the limited effects on the European Union membership despite the steps Turkey has taken to comply with the Deal, suggestions have been made to increase the future benefits of the agreement.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/472824
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8596
ISSN: 1306-9136
2791-9005
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Uluslararası Girişimcilik Bölümü / Department of International Entrepreneurship

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.