Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8715
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKurgan, Şivge-
dc.contributor.authorÖnder, Canan-
dc.contributor.authorŞengül, Volkan-
dc.contributor.authorGünhan, Meral-
dc.contributor.authorGünhan, Ömer-
dc.date.accessioned2022-07-30T16:47:35Z-
dc.date.available2022-07-30T16:47:35Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationKurgan, Ş., Önder, C., Şengül, V., Günhan, M., & Günhan, Ö. (2021). Periodontal dokuları etkileyen reaktif hiperplastık lezyonlar: 268 vakada gerçekleştırılen retrospektif bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 31(3), 355-361.en_US
dc.identifier.issn1300-9044-
dc.identifier.issn1300-9044-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/447483-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17567/ataunidfd.895815-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8715-
dc.description.abstractAmaç: Oral kavitedeki lezyonlar geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermekte olup; yumuşak dokunun reaktif proliferatif lezyonlarısık görülen oral lezyonlardandır. Bu lezyonların sıklığı çeşitli popülasyonlarda farklılık gösterir. Bu çalışmada, oral lezyonlarıncinsiyet ve yaş ortalamalarına göre dağılımını belirlemek ve bu lezyonların klinik belirtileri, tanı ve tedavi süreçleri hakkında fikirvermek amaçlanmaktadır.Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini oluşturmak amacıyla 2010-2015 yıllarını kapsayan patolojik retrospektif arşiv incelemesiyapılmış ve lezyonlara ait 268 biyopsi materyali ve kaydedilmiş olan klinik verileri incelenmiştir. Değerlendirmeye alınan örneklerhistopatolojik tanı, yaş, cinsiyet ve sıklıklarına göre sınıflandırılmıştır.Bulgular: 268 dişeti biyopsisinin 117'si (% 43,66) inflamatuar fibröz hiperplazi, 58'i (% 21,64) iritasyon fibromu, 29'u (%10,82) periferal ossifiye fibrom, 26'sı (% 9,70) periferal dev hücreli granülom, 17'si (% 6,34) piyojenik granülom, 12'si (% 4,48)lignöz periodontitis, 7'si (% 2,61) gingival fibromatozis ve 2'si (% 0,75) juvenil hyalin fibromatozis idi. Lezyonlar kadınlarda(n=167, %62.31) erkeklere (n=101, %37.69) göre daha yaygındı. Reaktif lezyonların en sık görüldüğü yer 206 (% 76.90) olguile yapışık dişetiydi.Sonuç: Saptanan lezyonların dağılımı, ağız lezyonlarının periodontal dokuları sıklıkla tutabileceğini göstermektedir.Periodontologlar, bu lezyonların erken teşhis ve tedavisinden asıl sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Ciddi lezyonlarınteşhisinin gecikmesini önleyerek, uygun tedavi için rehberlik sağlayabilirler.en_US
dc.description.abstractAim: Lesions in the oral cavity are seen in a broad spectrum of diversity. Reactive proliferative lesions of soft tissue are comman oral lesions. The frequency of these lesions differs across various populations. This study aims to determine the distribution of the oral lesions by gender and age averages, and also to give an idea about the clinical manifestations, diagnosis and treatment process of these lesions. Materials and Methods: For this purpose, a clinical and pathological retrospective archive review has been performed covering between years 2010-2015. 268 biopsies and clinical datas of patients were studied and classified on the basis of their histopathologic diagnosis, age, gender and frequency. Results: Of 268 gingival biopsies, 117 (43.66%) cases were inflammatory fibrous hyperplasia, 58 (21.64%) were irritation fibroma, 29 (10.82%) were peripheral ossifying fibroma, 26 (9.70%) were peripheral giant cell granuloma, 17 (6.34%) were pyogenic granuloma, 12 (4.48%) were ligneous periodontitis, 7 (2.61%) were gingival fibromatosis, and 2 (0.75%) were juvenile hyaline fibromatosis. The lesions were more common in females (n=167, %62.31) than in males (n=101, %37.69). Gingiva with 206 (% 76.90) cases was the most frequent place of reactive lesions. Conclusion: The spectrum of determined lesions indicates that various diseases of oral pathology could hold periodontal tissues. Periodontists should not forget that they are the main responsible for the early diagnosis and treatment of these lesions. Preventing the delay of the diagnosis of serious lesions, guidance can be provided for the appropriate treatment.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAtatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi-Current Research in Dental Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titlePeriodontal Dokuları Etkileyen Reaktif Hiperplastik Lezyonlar: 268 Vakada Gerçekleştirilen Retrospektif Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeReactive Hyperplastic Lesions Affecting Periodontal Tissues: A Retrospective Study On 268 Casesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.departmentFaculties, School of Medicine, Department of Surgical Sciencesen_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage355en_US
dc.identifier.endpage361en_US
dc.institutionauthorGünhan, Ömer-
dc.identifier.doi10.17567/ataunidfd.895815-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid447483en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept03.14. Department of Internal Medicine-
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.