Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8718
Title: Benzer Kırma Kusuru İçin Uygulanan Farklı Keratorefraktif Cerrahi Yöntemlerinin Keratometrik Değerler Üzerine Etkileri
Other Titles: The Effects of Different Keratorefractive Surgical Methods Performed for Similar Refractive Errors on Keratometric Values
Authors: Özülken, Kemal
İlhan, Çağrı
Tekin, Kemal
Mumcuoğlu, Tarkan
Kaya, Mahmut
Issue Date: 2021
Source: Özülken, K., İlhan, Ç., Tekin, K., Mumcuoğlu, T., & Kaya, M. (2021). Benzer Kırma Kusuru İçin Uygulanan Farklı Keratorefraktif Cerrahi Yöntemlerinin Keratometrik Değerler Üzerine Etkileri. Akdeniz Tıp Dergisi, 7(2), 225–229. https://doi.org/10.53394/akd.962023
Abstract: Amaç: Fotorefraktif keratektomi (PRK) ve laser in-situ keratomileusis (LASIK) gibi farklıkeratorefraktif yöntemlerle düzeltilen benzer büyüklükteki miyopik ve birleşik miyop astigmatik kırmakusurunun, korneal keratometrik güç üzerindeki etkilerinin benzer olup olmadığının araştırılmasıdır.Gereç ve Yöntemler: Bu geriye dönük, randomize olmayan, karşılaştırmalı klinik araştırmaOcak 2018 ve Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uygulanan cerrahiye göre olgularPRK (n=100) ve LASIK (n=76) olarak 2 gruba ayrılmıştır ve her bir hastanın sağ gözü çalışmayadahil edilmiştir. Olguların cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası 6. aydaki klinik verileri göz önündebulundurularak sferik eşdeğerindeki (SE) azalma ile SEfark ve ortalama keratometrideki (Km) değişim ileKfark değerleri hesaplanmıştır. Kfark/SEfark hesaplaması ile birim SE değişiminin Km üzerindeki etkileriaraştırılmış ve gruplar arasında karşılaştırma yapılmıştır.Bulgular: PRK ve LASIK grupları arasında cinsiyet (p=0,348) ve yaş (p=0,768) bakımından anlamlıfark yoktu. SEfark değeri PRK grubunda -3,36 ± 1,46 D (-0,88 ile -6,50 D) iken LASIK grubunda -3,26± 1,41 D (-1 ile -6,13 D) idi ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,206). Kfark/SEfark parametresiPRK grubunda -0,87 ± 0,23 (-0,23 ile -1,53) iken LASIK grubunda -0,94 ± 0,46 (-0,32 ile -1,29) idive gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,169).Sonuç: Benzer büyüklükteki miyopik veya birleşik miyop astigmatik kırma kusuru düzeltmesindeuygulanan PRK ve LASIK cerrahilerinin Km değerindeki cerrahi ile elde edilen değişim üzerine olanetkileri benzerdir.
Objective: To investigate whether the effects of myopic and compound myopic astigmatic refractive errors with similar magnitude corrected by different keratorefractive methods like photorefractive keratectomy (PRK) and laser in-situ keratomileusis (LASIK) on corneal keratometric power are similar. Material and Methods: This retrospective, non-randomized, comparative study was conducted between January 2018 and June 2019. The subjects were separated within two groups as PRK (n=100) and LASIK (n=76) according to performed surgery, and only right eyes of each subjects were included in this study. Considering preoperative and postoperative sixth month clinical values, spherical equivalent (SE) difference (SEdif) and mean keratometry (Km) difference (Kdif) values were calculated. The effects of per each SE change on Km were investigated via calculation of SEdif/Kdif, and the groups were compared. Results: There was no significant difference between PRK and LASIK groups in terms of gender (p=0.348) and age (p=0.768). SEdif values were 3.36 ± 1.46 D (-0.88 to -6.50 D) in PRK group and -3.26 ± 1.41 D (-1 to -6.13 D) in LASIK group, and there was no significant difference between groups (p=0.206). Kdif/SEdif calculation was -0.87 + 0.23 (-0.23 to -1.53) in PRK group and -0.94 + 0.46 (-0.32 to -1.29) in LASIK group, and there was no significant difference between groups (p=0.169). Conclusion: The effects of PRK and LASIK surgeries performed to correct myopic and compound myopic astigmatic refractive errors with similar magnitude, on change in Km value because of surgery, are similar
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/436771
https://doi.org/10.53394/akd.962023
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8718
ISSN: 1300-1779
2687-2781
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.