Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/871
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİsen Durmuş, Tuba Işınsu-
dc.contributor.authorGürbüz, Mehmet-
dc.date.accessioned2019-03-28T13:12:05Z
dc.date.available2019-03-28T13:12:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDurmus, T. I., & Gurbuz, M. (2018). Folkloric Style Features of Ottoman Prose. BILIG, (87), 101-128.en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/297932-
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/627431-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/871-
dc.description.abstractBu çalışmada daha önce bir araştırmaya konu olmamış olan mensur metinlerde folklorik üslup kullanımı araştırılacaktır. Araştırmanın amacı, seçilen metinlerin kelime, kelime grubu ve cümle yapıları üzerinde yapılacak incelemelerle mensur metinlerde görülen folklorik üslubun özelliklerinin belirlenmesidir. Buradan hareketle, bir metin hangi özellikleri gösterirse folklorik üsluba dâhil edilebilir sorusuna yanıt aranmaya çalışılacaktır. Ayrıca konuyla ilgili bazı çalışmalarda -yanlış bir bilgi olarak- dile getirilen folklorik üslubun sadece kuruluş dönemi metinlerinde kullanıldığı görüşünün doğruluğu sorgulanacak, folklorik üslubun Osmanlının son dönemine kadar ortaya konan metinlerde ne ölçüde takip edilebileceği sorusuna da cevap aranacaktır. Bu çerçevede farklı dönem ve türlere ait metinler üslup özelliği açısından değerlendirilerek nesir metinlerinin taşıdığı özellikler üzerinden bir inceleme öngörülmüştür. Çalışmada örnekleme yöntemi üzerinden veriler alınmış, metinlerin %90’ı hakkında fikir verebilecek kadar bölüm incelemeye dâhil edilmiştir. Bu inceleme sonucunda bir metin hangi özellikleri gösterirse folklorik üsluba dâhil edilmelidir sorusuna cevap olabilecek veriler bir araya getirilecek; bu sonuçların ne anlam taşıyacağı üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the usage of folkloric style will be analysed in the Ottoman prose texts which have not been subject to research before. The purpose of the research is to determine the characteristics of folkloric style with defining word groups and sentence structures in the selected texts. From here, we will try to find answers to the question of which features of a folkloric style a text indicates. In addition, the correctness of the view that folkloric style is used only in the texts of the establishment period will be questioned which is expressed as a wrong information in some works related to the subject. Also, it will be examined that texts which shows folkloric features can be followed until the last period of Ottoman literature. In this frame, prose texts belonging to different periods and types are evaluated in terms of stylistic features and an examined the properties they carried. In the study, data were taken over the sampling method, and enough sections were included in the study to give an idea about 90% of the texts. As a result of this study, it will be evaluated what these results will mean.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAhmet Yesevi Universityen_US
dc.relation.ispartofBiligen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectstyle classificationsen_US
dc.subjectfolkloric styleen_US
dc.subjectOttoman proseen_US
dc.subjectOsmanlı nesri, folklorik üslup, üslup tasniflerien_US
dc.titleOsmanlı nesrinin folklorik üslup özelliklerien_US
dc.title.alternativeFolkloric Style Features of Ottoman Proseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Turkish Language and Literatureen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümütr_TR
dc.identifier.issue87en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.authorid0000-0002-0796-6655-
dc.identifier.wosWOS:000454591400005en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85059073866en_US
dc.institutionauthorDurmuş, Tuba Işınsu-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWprM09UTXlNZz09-
dc.identifier.trdizinid297932en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept07.05. Department of Turkish Literature-
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.