Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8742
Title: Evaluation of Formalin-fixed Paraffin-embedded Tissue Samples Diagnosed by Histopathology as Echinococcus in Çorum
Other Titles: Çorum’da Histopatolojik Olarak Echinococcus Tanısı Almış, Formalinle Fikse Parafine Gömülü Doku Örneklerinin Değerlendirilmesi
Authors: Baş, Yılmaz
Beyhan, Yunus Emre
Şahin, Havva Hande Keser
Özçerezci, Tuğba
Karasartova, Djursun
Güreser, Ayşe Semra
Taylan Özkan, Hikmet Ayşegül
Issue Date: 2021
Source: Bas, Y., Beyhan, Y. E., Sahin, H. H. K., Ozcerezci, T., Karasartova, D., Gureser, A. S., ... & Ozkan, A. T. (2021). Çorum'da Histopatolojik Olarak Echinococcus Tanisi Almis, Formalinie Fikse Parafine Gömülü Doku Örneklerinin Degerlendirilmesi/Evaluation of Formalin-fixed Paraffin-embedded Tissue Samples Diagnosed by Histopathology as Echinococcus in Çorum. Turkish Journal of Parasitology, 45(4), 262-268.
Abstract: Amaç: Bu çalışmada, hidatik kist olgularına ait formalinle fikse parafine gömülü (FFPG) doku örneklerinde Echinococcus spp. varlığının tespit edilmesi ve FFPG örneklerde DNA izolasyon problemlerinin tartışılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Hidatik kist tanısı almış 47 olguya ait FFPG örnekleri çalışmaya alındı. Olguların demografik özellikleri araştırıldı. Örneklerden mikrotom kesitleri alındı ve deparafinizasyon, DNA ekstraksiyonu, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve jel agaroz elektroforez işlemleri uygulandı. Bulgular: Olguların %55,3’ü kadın, %45,7’si erkekti. Ortalama yaş 45,47 idi. Olguların %68,1’i karaciğer, %17,0’ı akciğer, %12,8’i batın içi ve %2,1’i beyin yerleşimliydi. FFPG kist örneklerinin sadece 11’inde (%23,4) DNA elde edildi. PZR ürünlerinde çoğalma saptanamadı. On bir olguda DNA tespit edildi. Sonuç: Formalin FPG kesitlerinde skoleks/germinal membran olmaması, yoğun enflamatuvar hücre reaksiyonu, fibrozis ve stromal/parankimal doku varlığı, formaldehit etkisine bağlı DNA hasarı, uzun süreli arşivleme ve elde edilen DNA miktarının yetersizliği PZR’de DNA çoğalmasını engelleyen faktörler olarak düşünülmüştür
Objective: This study aimed to detect the presence of Echinococcus spp. in formalin-fixed paraffin-embedded (FFPG) samples of hydatid cyst cases and to discuss the DNA isolation problems in FFPG samples. Methods: FFPG samples of 47 cases diagnosed with hydatid cyst were included in this study. Demographic characteristics of the cases were investigated. Microtome sections were taken from the samples and deparaffinization, DNA extraction, polymerase chain reaction (PCR), and gel agarose electrophoresis procedures were performed. Results: Of the cases, 55.3% were female, whereas 45.7% were male. Average age was 45.47 and 68.1% of the cases were located in the liver, 17.0% in the lung, 12.8% in the abdomen, and 2.1% in the brain. DNA was obtained in only 11 (23.4%) of the FFPG cyst samples and no proliferation was detected in the PCR products of any of the sample. Conclusion: The scolex/germinal membrane’ absence in the FFPG sections, intense inflammatory cell reaction, presence of fibrosis and stromal/parenchymal tissue, DNA damage due to formaldehyde action, long-term archiving, and insufficient amount of DNA obtained were considered as factors preventing DNA replication in PCR.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/508896
https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2021.22931
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8742
ISSN: 1300-6320
2146-3077
Appears in Collections:PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.