Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8744
Title: Özel Sağlık Sektöründe Hekimlerin Çalışma Koşulları, Ekonomik Ve Sosyal Durumları İle Mesleki Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of Working Conditions, Economic and Social Status and Professional Contentment of Physicians in Private Health Sector
Authors: Bayrak, Emel
Ogan, Hasan
Turan, Mustafa
Issue Date: 2021
Source: Bayrak, E., Ogan, H., & Turan, M. (2021). Özel Sağlık Sektöründe Hekimlerin Çalışma Koşulları, Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Mesleki Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi. Toplum ve Hekim, 36(2), 126-134.
Abstract: Türkiye’de sağlığın ticarileşmesi ile farklılaşan sağlık hizmeti anlayışı, hekimlerin gerek özlük hakları gerekse fiziksel ve ruhsal sağlıkları açısından olumsuz koşullarda çalışmaya zorlanmaları ile sonuçlanmıştır. TTB Özel Hekimlik Kolu, özel sektörde çalışan hekimlerin, ücretlendirmeleri, sözleşme biçimleri, çalışma süreleri, izin hakları ve çalışma koşullarındaki mevzuat dışı uygulamalarda çözüm önerileri üretmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda mevcut sorunların tespiti, nedenlerinin araştırılması ve beraberinde çözüm önerilerine imkân tanıması amaçlanarak, Türkiye’de özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları ile mesleki memnuniyetlerinin saptanmasına yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde 1027 özel sektör çalışanı hekimin yanıtladığı anketin sonuçları hekimlerin artmış iş yükü, uzayan çalışma süreleri, iş, istihdam, gelir ve sosyal güvencesizlik, tükenmişlik ve çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldıklarını ortaya koymaktadır. Anahtar sözcükler: özel hekimlik, özel sağlık sektörü, tükenmişlik
The commercialization of healthcare in Turkey along with modified understanding of healthcare resulted in pressures upon physicians to work in unfavourable circumstances with respect to their rights as well as physical and mental health status. The Private Medicine Branch of the TTB (Turkish Medical Association) is trying to find solutions to the problems of physicians employed in the private sector in various issues including remuneration, forms of contract, duration in employment, rights to leave and some practices in employment that are against the legislation in eff ect. In this context, a survey was conducted to depict the working conditions, economic and social status, and professional contentment of physicians in the private sector in order to identify existing problems and their causes together with suggestions for solution. Responses by 1,027 physicians employed in the private sector at national level suggest that leading problems include increased work burden, longer working hours; insecurity in terms of jobs, employment, income and social protection, exhaustion and various health problems. Key words: private medicine, private health sector, burnout
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/516908
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8744
ISSN: 1300-4387
2757-5004
Appears in Collections:Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

266
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.