Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/932
Title: Örgütlerde yaşanan romantik ilişkiler: Örgütsel davranışlar üzerindeki etkisine yönelik algılar üzerine bir araştırma
Other Titles: Romantic relationships in organizations: A research on perceptions towards the effects on organizational behaviors
Authors: Varoğlu, Demet
Uzun, Seda Gülben
Keywords: Davranış değişiklikleri
Behavioral changes
Motivasyon
Motivation
Romantizm
Romanticism
Örgütsel bağlılık
Organizational commitment
Örgütsel davranış
Organizational behavior
İş doyumu
Job satisfaction
İş performansı
Job performance
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Uzun, S.(2014).Örgütlerde yaşanan romantik ilişkiler: Örgütsel davranışlar üzerindeki etkisine yönelik algılar üzerine bir araştırma.Ankara:TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: This thesis investigates the perception about behavioral changes resulting from romantic relationships in organizations. These behaviors are work performance, job satisfaction, motivation and organizational commitment. For this purpose, a literature review was made on attachment theory which is the basis of love and romantic relationships in the workplace, together with the results of romantic relationships in the workplace. In this study, questionnaire was used as the data collection method. While some participants have completed the survey online, some of them have filled out printed questionnaires. Factor analysis was applied to data that was collected from 229 participants living in Ankara, Kırklareli, Istanbul and Bursa, working in private and public sectors, between the ages of 15-64. Behaviors resulting from romantic relationships in the workplace were grouped under five main factors: "favorable", "unfavorable", "favoritism/nepotism", "interaction" and "negative reaction". However, the regression equation that was formed by various demographic variables did not have significant enough explanatory power. The reason for this, was the probable dominance of uncontrolled variables that were not taken into consideration.
Bu tez çalışması, işyerinde yaşanan romantik ilişkiler sonucunda ortaya çıkan davranış değişikliklerine yönelik algıları araştırmaktadır. Değişikliği incelenen davranışlar iş performansı, iş doyumu, motivasyon ve örgütsel bağlılıktır. Bu amaçla aşkın temeli olan bağlanma kuramı, işyerinde yaşanan romantik ilişkiler, konuyla ilgili kuramlar, işyerinde yaşanan romantik ilişkilerin sonuçları açıklanmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Katılımcıların bir kısmı anketi online (çevrimiçi) doldurmuş, bir kısmı ise formları elden teslim etmiştir. Ankara, Kırklareli, İstanbul ve Bursa'da yaşayan, özel ve kamu sektörünün farklı bölümlerinde çalışan, yaşları 15-64 arasında değişen 229 katılımcıdan toplanan verilere faktör analizi uygulanmıştır. Uygulanan faktör analizi ile kadın ve erkekte işyerinde yaşanan romantik ilişki sonucunda ortaya çıkan davranışlar "olumlu", "olumlu olmayan", "kayırmacı", "iletişimi artırmaya yönelik" ve "diğer çalışanlardan tepki davranışları almak" olmak üzere beş temel faktör altında toplanmıştır. Ardından her bir algıyı açıklamak üzere çeşitli demografik değişkenlerle oluşturulan regresyon denklemlerinden beklenen açıklayıcılık elde edilememiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında kontrol edilemeyen değişkenlerin etkili olduğu düşünülmektedir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/932
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
358452.pdfSeda Gülben Uzun_tez1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

88
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.