Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3760
Title: Temel Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı (Müzik Destekli) Uygulamanın Öğrenci Tutum Düzeyine Etkisi
Other Titles: The Effect of Music Supported Practıce on Student Attitudes Based on Interdiciplinary Approach in Basic Art Education
Authors: Özdemir, Asuman
Bölükoğlu, Hülya İz
Şentürk, Nezihe
3942
Keywords: İnterdisciplinary
Basic Art Education
Basic Music Components
Disiplinlerarası
Temel Sanat Eğitimi
Müzik Ögeleri
Issue Date: 2015
Publisher: EKEV Akademi
Source: Özdemir, A., & Şentürk, H. İ. (2015). Temel Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı (Müzik Destekli) Uygulamanın Öğrenci Tutum Düzeyine Etkisi. EKEV Akademi Dergisi; Sayı: 63; 15-30.
Abstract: In our age, art performs rich narrative possibilities, object of art and art forms, making benefit of various different disciplines by means of new mothods, techniques and tools. Therefore, it is inevitable for the artist or instructor, who tries to find a place in such a structure, to shift their researches to this way. Starting from this necessity, this research, depends on the combination of music and painting in an interdisciplinary approach. Application has been performed within basic art education lesson plan in Arts and Sports High Schools. The purpose of this research is to determine the effects of this application, which uses interdisciplinary approach in the process of learning basic notions of art as a basis, on the level of attitudes of the students. The study group of the research which consists of the student who study in Painting Department of İMKB Fine Arts and Sports High School in Karabük and experimental (n=7) and control (n=7) groups in the application are determined by the way of random sampling. In the implementation of this study which is in the capacity of experimental research, pretest-posttest control group design is preferred as the research model. While the experimental group is tested with the application which is developed by researcher and supported by music elements in basic art education, traditional methods are applied to control group. At the end of ten weeks, final attitude scale test is applied to experimental and control groups, and the acquired data is analyzed statistically. According to the attitude scale data analysis, a significant increase was not observed in the experimental group compared to the control group.
Günümüzde sanat, yeni yöntem, teknik ve araçlarla zengin anlatım olanak arayışlarını, sanat nesnesini, formlarını farklı disiplinlerin alanlarından beslenerek gerçekleştirmektedir. Böyle bir ortamda kendine yer arayan sanatçının, eğitimcinin araştırmalarını bu yöne çevirme zorunluluğu kaçınılmazdır. Söz konusu gereklilikten hareketle, bu çalışmada disiplinlerarası bir yaklaşımla müzik ve resim alanlarının birlikteliğine dayanmaktadır. Uygulama Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde temel sanat eğitimi ders planı içinde gerçekleştirilmiştir. Temel sanat kavramlarını öğrenme sürecinde disiplinlerarası yaklaşımı temel alan uygulamanın, öğrencilerin tutum düzeyindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ili İMKB Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde Resim bölümünde öğrenim gören 10. Sınıf öğrencileri oluşturmuş ve uygulamanın yapıldığı deney (n=7) ve kontrol (n=7) grubu seçkisiz (random) örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu çalışmada kontrol gruplu ön test-son test araştırma modeli kullanılmıştır. Deney grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen müzik öğeleri destekli uygulama (MÖDU), kontrol grubuna geleneksel yöntem uygulanmıştır. 10 hafta sonunda deney ve kontrol grubuna tutum ölçeği son testi uygulanarak veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Tutum ölçeği veri analiz sonuçlarına göre, deney grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir artış görülmemiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/263066
http://www.ekevakademi.org/DergiTamDetay.aspx?ID=470&Detay=Ozet
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3760
ISSN: 1301-6229
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.