Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3992
Title: Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Other Titles: Development of Honor System Justification Scale
Authors: Akbaş, Gülçin
Sakallı, Nuray
Ceylan-Batur, Suzan
Doğulu, Canay
Keywords: System justification
honor
gender
scale development
Sistemi meşrulaştırma
namus
toplumsal cinsiyet
ölçek geliştirme
Issue Date: Dec-2020
Publisher: SADA Institute
SADA Enstitüsü
Source: Akbaş, G., Sakallı, N., Ceylan-Batur, S., & Doğulu, C. (2020). Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi.
Abstract: The purpose of the present study was to develop, from the perspective of system justification theory (Jost & Banaji, 1994), an honor system justification (HSJ) scale aimed at evaluating individuals’ tendency to justify the honor system in the society. Initially, a 28-item pool was generated based on honor literature and the phrases expressed in the reports and news. An adult sample consisting of 433 participants (275 women, 158 men; Mage = 31.77, SDage = 7.61) was employed in the study. The exploratory and confirmatory factor analyses suggested a one-factor 10-item solution, explaining 52.34% of the variance. Factor loadings ranged from .67 to .79 and item-total correlations ranged between .58 and .72. The Cronbach’s alpha coefficient for HSJ scale was .90. The significant correlation of HSJ with other honor-related variables (honor endorsement, attitudes toward violence against women for protecting honor) as well as other system justification ideologies (gender system justification, benevolent and hostile sexism) demonstrates the scale’s validity. In conclusion, the results of the psychometric analyses showed that HSJ is a reliable and valid selfreport measure that can be used in honor-related research.
Bu çalışmanın amacı, sistemi meşrulaştırma kuramı (Jost ve Banaji, 1994) temelinde, bireylerin toplumdaki namus düzenini meşrulaştırma eğilimlerini değerlendiren namus sistemini meşrulaştırma (NSM) ölçeğini geliştirmektir. Bu amaçla; namusla ilgili alanyazın, raporlar ve haberlerdeki söylemlerden yola çıkılarak 28 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi, 275’i kadın 158’si erkek olmak üzere toplam 433 (Ort.yaş = 31.77, S = 7.61) yetişkin katılımcıdan oluşmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçları, toplam varyansın %52.34’ünü açıklayan 10 maddelik tek faktörlü bir yapı ortaya koymuştur. Maddelerin aldıkları faktör yükleri .67 ve .79 arasında, madde-toplam korelasyonları ise .58 ve .72 arasında değişmektedir. Ayrıca, NSM ölçeğinin iç tutarlık katsayısının .90 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin namusla ilgili diğer değişkenler (namusu onaylama, namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik tutumlar) ve diğer sistemi meşrulaştırma ideolojileri (cinsiyet sistemini meşrulaştırma, korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik) ile anlamlı ilişkisi ölçeğin geçerli olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, NSM ölçeğinin ilgili alanyazında kullanılmak için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/420474
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3992
https://www.nesnedergisi.com/makale/pdf/1587497344.pdf
ISSN: 2147-6489
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
namus.pdfText444.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

26
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.