Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3993
Title: Varoluşsal Kaygının Kişilik, Sağlık ve Demografik Özellikler ile İlişkisi
Other Titles: The Relationship Between Existential Anxiety and Personality, Health, and Demographic Characteristics
Authors: Demir, Şule
İkizer, Gözde
Keywords: Existential Anxiety
Health
Personality Traits
Varoluşsal Kaygı
Sağlık
Kişilik Özellikleri
Üniversite Öğrencileri
Issue Date: 2020
Publisher: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Abstract: In this study, the aim was to examine the relationship between existential anxieties and personality traits, prior history of mental and physical health, and demographic characteristics in a sample of university students. Accordingly, 319 university students with a mean age of 20.84 completed the assessment tools for study variables. Data were collected by using a demographic information form, Existential Anxiety Scale and Basic Personality Traits Inventory. The findings showed that the participants' gender, age, and year in university were differentially related to existential concerns. A history of mental disorders was associated with higher levels of existential anxiety while a history of life-threatening physical illness was associated with only lower levels of meaninglessness anxiety. Personality factors were found to significantly predict existential anxiety. The findings would contribute to better understand existential anxiety and the factors associated with it.
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin varoluşsal kaygılarıyla kişilik özellikleri, psikolojik ve fiziksel sağlık geçmişleri ve demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ortalama yaşları 20.84 olan 319 üniversite öğrencisi çalışma değişkenleri ile ilgili ölçüm araçlarını doldurmuştur. Veriler demografik bilgi formu, Varoluşsal Kaygılar Ölçeği ve Temel Kişilik Faktörleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular, katılımcıların cinsiyet, yaş ve üniversitedeki sınıf düzeylerinin varoluşsal meseleler ile farklı şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Psikolojik bozukluk geçmişi daha yüksek varoluşsal kaygı düzeyleri ile ilişkiliyken, hayatı tehdit eden fiziksel hastalık geçmişi yalnızca daha düşük anlamsızlık kaygısı ile ilişkili bulunmuştur. Kişilik özelliklerinin varoluşsal kaygıyı anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Bulguların, varoluşsal kaygının ve bununla ilişkisi olan etkenlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/424027
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3993
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.648986
ISSN: 1304-4796
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.