Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5337
Title: Kısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılması
Authors: Özülken, Kemal
Yüksel, Erdem
Gökçe, Sabite Emine
Issue Date: 2019
Abstract: Amaç:Bu çalışmada, parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntem ile elde edilen aksiyel uzunluk, keratometri vegöz içi lens gücü ölçümlerinin refraktif sonuçlarının; kısa, orta ve uzun gözlerde karşılaştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem:Parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemi ile ölçüm alınmış ve cerrahi sonrası en az 3 aylıktakibi olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların dosyalarından, SRK/T ve Holladay formülüne göre hesap-lanmış göz içi lens gücü, aksiyel uzunluk ve keratometrik ölçümleri not edilmiştir. Gözler, aksiyel uzunluk açısından kısa (<22mm), orta(22,5mm-24,50mm) ve uzun (>24,5mm) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Bulgular:Yüz on altı hastanın (70 erkek, 46 kadın) 132 gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 66,5±11,7 idi. Parsiyelkoherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemi ile ortalama aksiyel uzunluk değerleri sırasıyla, 23,69±1,5mm ve 23,58±1,5mm(p=0,46) ve ortalama keratometri değerleri sırasıyla, 43,75±1,39D ve 43,97±2,2D ölçülmüştür (p=0,79). Ortalama göz içi lens gücü öl-çümü, parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemi ile SRK/T formülüne göre sırasıyla, 20,54±4,2D ve 20,46±4,2D(p=0,87), Holladay formülüne göre, 20,63±4,4D ve 20,41±4,3D (p=0.68) olarak hesaplanmıştır. Kısa, orta ve uzun aksiyel uzunluğuolan gözlerde sırasıyla, SRK/T formülü ile göz içi lens gücü ölçümü, 25,1±2,3D ve 25,0±2,2D (p=0,87), 21,2±1,6D ve 21,1±1,6D(p=0,50), 13,2±6,1D ve 13,4±6,1D (p=0,92) (sırasıyla parsiyel koherans interferometri ve ultrasonik biyometri yöntemi), Holladay for-mülü ile göz içi lens gücü ölçümü, 25,4±2,4D ve 25,1±2,3D (p=0,71), 21,3±1,7D ve 21,0±1,7D (p=0,22), 13,1±6,3D ve 13,2±6,4D(p=0,99) (sırasıyla parsiyel koherans interferometri ve ultrasonik biyometri yöntemi) olarak ölçülmüştür.Sonuç: Her iki yöntem ile elde edilen; göz içi lens gücü, aksiyel uzunluk ve keratometrik ölçümlerde benzer sonuçlar elde edilmiştir.Parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemleri ile uzun, orta ve kısa gözlerde benzer sonuçlar saptanmış olup, bugözlerde kullanılan farklı göz içi lens gücü hesaplama formüllerinde de (Holladay 1 ve SRK/T) cerrahi sonrasında benzer ve tatmin edi-ci sonuçlar elde edilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/369729
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5337
ISSN: 1300-4786
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.