Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5459
Title: TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
Other Titles: PRESENTATION OF THE INNOVATION TYPES IN MAGAZINE ADVERTISEMENTS IN TURKEY THROUGH VISUAL COMMUNICATION: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF CONSUMER SOCIETY
Authors: Karabacak, Zaliha İnci
Kazancı, Metin
Issue Date: 2019
Abstract: Tu?ketim toplumu bag?lamında yenilik tu?rlerinin görsel iletişim aracılıg?ıyla sunumunun, Tu?rkiye’deki dergi reklamlarından c?özu?mlemeler aracılıg?ıyla ortaya konulmasının amac?landıg?ı bu c?alışmada; Capital, Chip, Geo, Lezzet, Marie Claire Tu?rkiye ve Men’s Health dergilerinden incelenen toplam 2020 adet reklam, Hanehalkı Bu?tc?e Anketleri ic?in Amaca Yönelik Tu?ketim Sınıflamasına göre 2’li harcama grupları baz alınarak 12 kategoride sınıflandırılmıştır. 6 kategorideki (gıda ve alkolsu?z ic?ecekler; giyim ve ayakkabı; mobilya, ev aletleri ve ev bakımı; ulaştırma; eg?lence ve ku?ltu?r; c?eşitli mal ve hizmetler) reklamlardan kategoriler arası eşit dag?ılım gözetilerek; yeni, yenilik, yenilikc?ilik, yepyeni kavramlarından en az birini ic?eren toplam 24 adet reklam göstergebilim yöntemi ile c?özu?mlenmiştir. C?özu?mlenen reklamların Oslo kılavuzundaki dört yenilik tu?ru?ne göre sınıflandırması sonucunda ise, reklamlarda u?ru?n yeniliklerine ve pazarlama yeniliklerine yer verildig?i saptanmıştır. İncelenen dönemdeki dergi reklamların %66’lık bölu?mu?nu? yabancı markaların reklamları oluşturmaktadır. Bu reklamlarda c?eşitli mal ve hizmetler kategorisinin reklam sayısı ac?ısından dig?er kategoriler arasında ilk sırada yer aldıg?ı dikkati c?ekmektedir.
Within the scope of this study it’s aimed to reveal the presentation of innovation types through visual communication in the context of consumption society via analyzing magazine advertisements in Turkey. Totally 2020 advertisements from Capital, Chip, Geo, Lezzet, Marie Claire Tu?rkiye and Men’s Health magazines have been classified into 12 categories according to Classification of Individual Consumption by Purpose – Household Budget Survey. Totally 24 advertisements containing at least one term of “new”, “innovation”, “brand-new”, “innovative” are analyzed via semiotics with regard to equal distribution among six categories (food and non-alcoholic beverages; clothing and footwear; furnishings, household equipment and routine maintenance of the house; transportation; recreation and culture; miscellaneous goods and services). Classification of analyzed advertisements according to four types of innovations in the Oslo Manual, has been determined that advertisements give place to product innovation and marketing innovation. 66% of the magazine ads in the period examined constitute advertisements of foreign brands. It is noteworthy that category of miscellaneous goods and services is ranked first among the other categories in terms of the number of ads it has.
URI: https://doi.org10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.50-64
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVME56WXhNUT09
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5459
ISSN: 2147-8082
2651-5393
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.