Browsing by Project

Showing results 201 to 300 of 395 < previous   next >
Title
Kristalli Katı Yüzeylerde Kuantum Nokta Oluşumlarının Elektrik ve Gerinim Alanları Altında Modellenmesi ve Tasarımı
Kriyojenik Empedans Standart Substrat Geliştirilmesi
Kullanıcı İhtiyaç ve Beklentilerine Göre Açık Alan Egzersiz Aletlerinin Geliştirilmesi
Kuş Çarpmasının Bir Savaş Uçağı Kanopisinin Yapısal Bütünlüğüne ve Radar Kesitine Etkisinin İncelenmesi
Kuvvet-Geri-Beslemeli Haptik Cihazlar İçin Döner Manyetoreolojik Sönümleyici Geliştirilmesi
Küçük ve Sivil İnsansız Hava Araçlarının Radar ile Tespiti ve Sınıflandırılması
Kısa Kuyruk Dönüşlü 14 Ton Paletli Ekskavatör Tasarımı ve Geliştirilmesi
LAHİS-2 Engerek-2 Ergonomi Tasarımı
Latis Yapıların Optimizasyon ile Tasarımında Katmanlı İmalattan Dolayı Oluşan Değişimlerin Etkin Bir Şekilde Hesaba Katılacağı Bir Metodoloji Geliştirilmesi
Litografik Yöntemler Ile Hazırlanan Pt, Pd ve Au Nano Yapıları Üzerinde 3-Nitrostiren'in Moleküler H2 İle Kemoselektif Indirgenmesi Esnasında Katalizör Yüzey Dinamiklerinin Nanometre (< 20 Nm) Uzaysal Çözünürlüğe Sahip Taramalı Yakın Alan Optik Mikroskopi (Snom) Yöntemi Ile Infrared Spektroskopik İncelenmesi
Lösemiler ve NF1 ile İlişkili Tümörlerde EVI2A ve EVI2B Genlerinin Rolü
Maddenin Muhtemel Yeni Yapı Düzeyinin Tev Enerjili Çarpıştırıcılarda Aranması
Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Kamu Alımlarında Hile Tespiti ve Verimlilik Analizi
Makro Ekonomiye Giriş
Maliye Politikaları Analiz ve Değerlendirme Modellerinin Geliştirilmesi Projesi
Memristive Devices As Quantum Standard for Nanometrology
Memristörün Devre İçi Kullanımı ve Grafen Üst Elektrotlu Memristif Biyosensörler
Metal Manifold Akış Kanallarının Eklemeli İmalat İle Üretimi İçin Uygun Şekil Değişimlerinin Belirlenmesi
Meyve Sineği Drosophila Melanogaster'da Dikkatin Nöral Temellerinin Araştırılması
Meyve Sineği Drosophila Melanogaster'da Güdümlü Davranışların Sebatlılık/Esneklik Dengesinin Dopaminerjik Modülasyonu
Microwave Metrology for Superconducting Quantum Circuits
Mikro/Nano Elektronik Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Dik Hizalanmış Karbon Nanoyapıların Sentezi
MikroRNA Ekspresyon Seviyeleri ve Genetik Varyasyonları ile Eksfoliatif Sendrom/Glokom İlişkisinin İncelenmesi
Milimetre Dalga Radar Teknolojisi ile Yakın Mesafe Hareketlilik Algılama Sistemi Geliştirilmesi
Milimetre Dalga Radarı Algoritma Geliştirme Projesi
Milli İşlemci için Çekirdek Geliştirme Çalışmaları
Mimari Konsept Proje Tasarımı ve Danışmanlığı
Mimari Konsept Proje Tasarımı ve Danışmanlığı-2
Mimarlık Birinci Sınıf Eğitimi İçin Sanal Gerçeklik Ortamında İş Birlikli Tasarım Uygulamaları Araştırması
Minimal İnvasiv Cerrahi Cihaz “MIS HERO” Projesi
Moleküler Baskılı Polimerik Nanoçubuk Dizilimlerinin Entegre Elektro-Optik Biyotarayıcı Uygulamaları İçin Tasarım ve Üretimi
Moleküler Modelleme Yöntemleri ile Toksin Peptitlerinden İlaç Tasarımı
Nano-Fotonik Yapıların Sezgisel Olmayan Yöntemlerle Tasarımı
Nano-Gözenekli Alümina Balistik Panel Tasarımı
Nanoakışkanlarla Zorlanmış Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Analizi
Nanoakışkanların Titreşim Kontrollü Isı Aktarım Tüplerinde Kullanımı
Nanoselüloz Kompozitlerin Güçlendirici Olarak Depreme Dayanıklı Yapı Teknolojoisinde Kullanımı
Negatif Basınçlı Enfeksiyon Ambulansı Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Nitrat Tuzlarının Termo-Fiziksel Özelliklerini Geliştirmek İçin Deniz Kestanesi Görünümlü Alüminyum Oksit Nanogözenekli Kürelerin (DEKALON’lerin) Tasarımı
Nörofibromatozis Tip 1 Tümör Doku Örneklerinde Mitokondriyel miRNA Verilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılma Potansiyeli Olan, Membran Bazlı, Enzimatik Olmayan Biyosensör Tasarlanması ve Test Edilmesi
Nörotransmiter İletimin Sağlanması İçin Sentetik Sinir Uçlarının Geliştirilmesi
Nötrofil Er Stresi ile Plazma ve Nötrofil Fortilin Seviyesinin, Relapsing Remitting Multipl Sklerozda Ataklarda Kortikosteroitlerin, Atak Önlemede 1. ve 2. Basamak Tedavilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Biyobelirteç Olarak Kullanımının Araştırılması
Numerical Methods for Nonlocal Problems (NUMERICS4NLP)
Ontoloji Tabanlı Uzman Sistem: Atık Yönetimi Bilgi Sistemi
Optimal Kamu Alımı İhaleleri Ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi
Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılmak Hedefiyle Rastgele ve Kare Desenli Yüzeylerde Cvd Yöntemi İle Üretilen 2b Tek Tabaka Mos2 Kristallerin Li-Tfsi Kimyasal İşlemi Uygulanarak Fotolüminesans Verimi ve Gerinim Dağılımına Etkilerinin İncelenmesi
Oransız Kodlar Kullanılan Telsiz Ağlarda Yol Atama
Organik Yarı-İletkenlerin Teorik Karakterizasyonu ve Yeni Yüksek Performanslı Materyallerin Keşfi
Ortopedide Erken Teşhis İçin Akıllı, Pasif, Kablosuz Metamalzeme İmplantar
Osteoporotik Vakalar İçin Yeni Bir Pedikül Vida Geliştirilmesi
Otomatik Web Servisleri Yürütücüsü
Önceden İlaç Yüklenmiş PAA-PEG Bazlı Embolizan Mikroküre Tasarımı
Paraoksonaz 1 (Pon1) Genetik Polimorfizmlerinin Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu'ndaki Rolünün Araştırılması
Parçacık Sürü Optimizasyonu: Paralel ve Asenkron Uygulaması, Titiz Yakınsaklık İncelemesi ve Çoklu Robot Sistemi Üzerinde Uygulanması
Patterns of Polarization in Social Media and COVID-19 Crisis Response: A Survey of Twitter Sphere
Peridinamik Uygulamaları İçin Çözücüler
Pilot Kurtarma (Fırlatma) Anında Polikarbonat Malzemeyi, Plazma Patlayan Tel İle Kesme Yöntemlerinin İncelenmesi
Plasmonik Anten-Tek/Çift Metalli Tek Atom ve Yüksek Yüzey Dağılımlı Reaktör (Ag-M, M: Ni, Pt/Ni, Pd/Ni ) Katalizörü Kullanılarak Görünür Işık Yardımı İle Sera Gazlarını (CH4 Ve CO2) Methane Dry Reforming Reaksiyonu Aracılığı İle Düşük Sıcaklıklarda İndirgemek
Polieter Eter Keton (PEEK) İmplantların Plazma Teknolojisi İle Osseointegrasyon ve Antimikrobiyal/Yapışma Önleyici Özelliklerinin İyileştirilmesi
Polietilen Kompozit Filmlerde Gözlemlenen Çatlak Oluşum Problemlerinin Muhtemel Sebeplerine Yönelik Çalışma
Polietilen Vanalarda Çatlak Analiz Raporu
Polipropilen Malzeme Bazlı Buzlanmaz Yüzey Geliştirilmesi
Portatif Fetal Kalp Ritmi Ölçen Dijital Steteskop
Predictive Digital Tool for Surface Treatment Industry (PREDISURF)
Psikoterapi Sonucu ve Süreci İle İlişkili Terapist ve Danışan Degişkenlerinin Belirlenmesi
Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu'nda Clusterin'in ve Bağ Dokusu Büyüme Faktörü'nün (CTGF) Rolünün Araştırılması
Radar ile İnsan Sezimi, Tanıma ve Sınıflandırma
Rat Kafatasının Yüksek Ultrasonik Frekanslardaki Akustik Geçirgenliğinin Deneysel Olarak Karakterize Edilmesi
Rf Almaçlarda Gürültü Eşik Seviyesi Belirleyecek Algoritmaların İncelenmesi ve Uygulanması
RSFQ Tabanlı Analog-Dijital Dönüştürücü Tasarım ve Karakterizasyonu
RSFQ Tabanlı Entegre Devre Tasarım Aracı ve Aritmetik Mantık Birimi Geliştirilmesi
Sabit Kanatlı İnsansız Hava Araçları İçin Acil Durumlara Dayanıklı Uçuş Kontrol Sistemi Geliştirilmesi
Sabit Kanatlı İnsansız Hava Araçları İçin Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici Otopilot Tasarımı
Sarkopeni Hastalığının Nöro-Bilişsel Belirteçlerinin İşlevsel Yakın Kızılaltı Spektroskopisi ve Yapay Zeka Yaklaşımları Kullanılarak Belirlenmesi
Sarıyar Hidroelektrik Santrali (HES) Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi Araştırma ve Geliştirme Projesi
Savunma Sanayi Endüstriyel Tasarım Merkezi İhtiyaç ve Gereklilik Fizibilite Çalışması
Savunma ve Sivil Sektörlerin Kullanımına Yönelik Mikroişlemci ve SoC (System on Chip) Geliştirilmesi
Savunma ve Sivil Sektörün Kullanımına Yönelik Mikroişlemci ve SoC (System on Chip) Sistemleri Geliştirme
Savunma ve Sivil Sektörün Kullanımına Yönelik Mikroişlemci ve SoC (System on Chip) Sistemleri Geliştirme-2
Saydam Polimer Yüzeylerinde Yapışmanın Artırılması İçin Aktivasyon Çalışması
Sayısal Seslerden Adli Kanıt Toplama
Sesli Komutları Otomatik Olarak Servislerin Komposisyonuna Dönüştüren Yeni Bir Yaklaşım
Sesüstü Kavitelerde Lazer Enerjisi Yardımıyla Akış Modellemesi ve Kontrolü
Seyahatnameler ve Misyoner Kayıtları Işığında 17.-20. Yüzyıl Selanik Şehri ve Selanikliler
SFQ Devreleri İçin Geliştirilmiş Standart Üretim Süreçleri Kullanılarak 10x10 Süperiletken Monolitik Görüntüleme Matrisi Kurulumu
Sinir Doku Mühendisliği İçin Karbon Nanotüp Membran Kullanımının Araştırılması
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Proje Yazma Atölyesi
Skolyoz Cerrahisi İçin Akıllı İmplant Çubuklar
Smart Infrastructures for Smart Cities
Social Network Based Product Suggestion System Depending on Sentiment Extraction from Customer Reviews on Various Web Sites
Sodyum Kanallarına (NaV1) Toksin Bağlanmasının Moleküler Modellemesi
(Soft Matter in Nanoconfinement) Sıkıştırılmış Geometrilerin Polimerlerin Dinamikleri Üzerindeki Etkileri
Solutions to Bottlenecks in Automated Cancer Localization
Sondaj Ekipmanlarında Aşınma Sorunlarına Yönelik Sert Kaplamaların Geliştirilmesi
Sosyal Etkileşimli Robot Projesi Kapsamında Danışmanlık
Sosyal Medya Analizi Performans Geliştirme (PERGEL)
Sosyal Medya Üzerinden Toplumsal Eğilim Tespiti
Spin-Off Accelerator: Akademik Girişimci Hızlandırma Programı
Standart Üretim Süreçleri ile Uyumlu Bütünleşik Sayısal Squid Geliştirilmesi